обрѣстисѧ

обрѣстисѧ
ОБРѢСТИСѦ (475), ОБРѦЩ|ОУСѦ, -ЕТЬСѦ гл.
1.Быть найденным, обнаружиться. отыскаться:

Иже причьтьникъ въ кърчьмьници обрѧштетьсѧ ѣдыи. да отълѹченъ бѹдеть. (εἰ... φωραϑείη ἐσϑίων) КЕ XII, 17б; възискаѥми бѣша старьци ѿ новы германовы вътороѥ и третиѥѥ и не обрѣтошасѧ. (οὐχ εὑρέϑησαν) Там же, 155а; Аще въ проданѣмь дворѣ. скровеное ѿ нѣкого злато по сблазну ѡстало будеть. и ѡбрѧщетсѧ в немь. да возме(т) ѥ. дрѣвнии господинъ. (ἐὰν... εὑρεϑῇ) ΚΡ 1284, 291г; а на заѹтриѥ обрѣтесѧ крѣ(с) ч(с)тныи. володимирь ѹ ст҃ѣи софиѥ новѣгородѣ. ЛΗ XIII–XIV, 4 об. (1069); гл҃ѧ нѣту лi такого мужа. иже бы сѧ ˫алъ с Печенѣжиномь. и не ѡбрѣтесѧ никдѣже. ЛЛ 1377, 42 об. (992); ѿверзенъ бы(с) гробъ и не обрѣтесѧ тѣло ѥ˫а но токмо гробна˫а ѥдина. Пр 1383, 101а; Аще кто дасть другу сребро. или иное что скрыти. а ѹкраде||ть ѥго кто изъ дому ѥго. и аще ѡбрѧщетьсѧ тать. да тѧжить губь [вм. сугубь] ЗС XIV, 36–36 об.; да жи||въ источни(к) буде(т) люде(м) б҃ье(м). ˫ако измаилу в пустыни обрѣте(с) вода. ΓБ XIV, 180а–б; Егда обрѧщетсѧ кто крада ˫авѣ добра имѣеши ѹста, то помолъкни. (ὅταν... ἐφευρεϑῇ) Пч κ. XIV, 65 об.; му(ж)ску полу подобаеть притi в пока˫анье. •ѳ҃• лѣ(т). а женьску полу. до •з҃• лѣ(т). поне же писанье гл҃ть... ˫ако не обрѧщеть(с) в тысѧщи дв҃ць едина дв҃ца ч(с)та •з҃• лѣ(т). су||щи ЗЦ к. XIV, 39а–б; и ѥсть ѹ мене камень драгии. ѥмуже подобьнъ нигдѣ николиже ѡбрѣтесѧ. (οὐχ εὑρέϑη) ЖВИ XIV–XV, 20г; Възискахъ ѥго и не обрѣтесѧ мѣсто ѥго. Пал 1406, 1986; ˫аже цр҃кви дивна. и славна всѣмъ ѡкрѹжнымъ сторона(м). акаже [в др. сп. ˫акаже] ина не ѡбрѧщетьсѧ. во всеи полѹнощии землѧ ѿ востока и до запада. ЛИ ок. 1425, 304 об. (1289);

|| перен. Быть открытым, установленным:

аще ѹбо ѿ ѥп(с)па бѹдеть гл҃ъ на кого. и тако ѡбрѣстисѧ възможеть истина (εὑρεῖν) ΚΡ 1284, 233а; ибо истина, искрьнѣ искома, весма ѡбрѧщеть(с) (εὑρίσκεται) ГА XIII–XIV, 53г; како избѣжимъ гнѣва его. ни ѡбрѧщетсѧ мука по злобѣ нашеи. (οὐδ’ ἐξευρεϑείη) ФСт XIV, 144б; чимь ѹбо согрѣшихъ ти. или ка˫а обрѣтесѧ во мнѣ неправда. Пал 1406, 190б;

|| перен. Спастись, быть спасенным:

какъ ли ѹбо обр˫ащюсѧ тъгда кыи ли ми бѹдеть ѿвѣтъ. СкБГ XII, 9г; кое же блг(д)рнье взослю г(с)ви о тебѣ погыблъ бо бѣхъ и обрѣтохсѧ тобою. (εὑρέϑην) ЖВИ XIV–XV, 124а.

2. Оказаться в каком-л. месте, в κаком-л. состоянии, положении; появиться где-л.:

вiде въ сънѣ. ˫ако ѡбрѣтесѧ въ дворьци прѣчюдьнѣ. Изб 1076, 269 об.; и тѣсто мѣсѧщемъ. и пакы имъ лѣющемъ ѹкропъ въ нѥ. и се обрѣтесѧ тѹ жаба... и тако же то тѣмъ осквьрни... твореное дѣло. ЖФП XII, 52г; вънезапѹ бо тѹ тако ѡбрѣтесѧ ст҃ыи николаѥ. и възьмъ и въ тъ часъ на рѹкѹ своѥю. изиде из морѧ. ЧудН XII, 68в; тогда подастьсѧ ст҃ы˫а пасхы д҃нь. обрѣтъшиимисѧ въ съборѣ мѣстьныими властели. (εὑρεϑησομένων) КЕ XII, 128а; а заповѣдии моихъ не съблюдосте. да того ради обрѣтостесѧ въ огнi негасимѣмь. СбТр XII/XIII, 38; аще же пакы ѡставить манастырь тогда властель ѡбласти тоѧ. в неиже ѡбрѧщетсѧ да иметь и. (ἂν εὑρεϑῇ) ΚΡ 1284, 238б; Аще подобаѥть съ ѥретикомь. или. ѥлиномь въ бесѣдѣ обрѣтъшимъсѧ кдѣ. или ѣсти с ними. или цѣловати ихъ ПНЧ 1296, 96; ст҃ыи григории... ѡбрѣтъ же сѧ на вторѣмь сборѣ въ костѧнтини. гра(д). тако словомь мѹжьствовавъ. ПрЛ XIII, 130а; и тѹдѹ шьствѹющимъ кѹбаромъ вода покры, обрѣтъшимь же сѧ имь въ рецѣ Нилѣ и изверже ˫а вода на сѹшю (εὑρεϑείσας) ГА XIII/XIV, 237а; си же всѧ слыша(х) ѿ г(с)на своѥго великого кнѧзѧ Ѡлексанра. и ѿ инѣхъ иже в то времѧ ѡбрѣтошасѧ в тои сѣчи. ЛЛ 1377, 169 об. (1263); воиньствовавъ же. и в нужи браньнеи ѡбрѣтсѧ. Пр 1383, 17а; не повиньна будеть жена ѥгѡ сегѡ. ѿ пристрѡ˫а своѥ˫а подати заимодавцю. аще не обрѧшеть(с) вѡлею. в таковѣ долзѣ. поручивши(с) по мужь своi. МПр XIV, 184 об.; идущи(м) путе(м). бы(с) ми заблудити ѿро(к) и обрѣти(с) близь вси. ΠНЧ XIV, 105г; кдѣ и како ѹбо обрѧщетьсѧ д҃ша смирена˫а. аще ѹбо въ блг(с)внѣмъ и деснѣмъ сто˫ании. или ѹбо на лонѣ аврамли. (εὑρεϑήσεται) ФСт XIV, 31б; Иже не обрѧщеть(с) в нача(л) литургиа. да прииме(т) ѥпитемью. КВ к. XIV, 297г; и се нынѣ кдѣ есмь или како сѧ есмь ѡбрѣлъ не вѣдѣ. СбТр к. XIV, 202 об.; аще кто не обрѧщетсѧ ѹтро на рѣцѣ то будеть противенъ мнѣ. ПрП XIV–XV (2), 190в; в тѹ ношь бы(с) бѹрѧ вели˫а на рѣцѣ. за ѹтра же вставше ѡбрѣтохо(м)||сѧ близь треполѧ. ΠКΠ 1406, 138в–г; ѥсть ѹбо i кровавица ѥже мокроты наполнѧющи(с) внезапу обрѧщеть(с) акы задовити [вм. задавити] хотѧщи чл҃вка. Пал 1406, 31б; и се ѡбрѣтохсѧ въ цр҃кви. Печерьскои на Ст҃ошинѣ мѣстѣ ЛИ ок. 1425, 173 об. (1156);

прич. в роли с.:

и домы ѥю зажгоша, и обрѣтъшимъсѧ въ домѹ ѥю всѧ исѣкоша. (τοὺς εὑρεϑέντας) ΓΑ XIII–XIV, 262в; по˫аты и бл҃говѣрныи кн҃зь ˫арославъ || на обѣдъ. съ всѣми обрѣтшимисѧ ту. ЧтБГ к. XI сп. XIV, 38–39;

|| перен.:

сего ради бы(с) на тѧ гнѣвъ г(с)нь, аще словеса бл҃га˫а не ѡбрѣтошасѧ в тебѣ. (εὑρέϑησαν) ΓА XIII–XIV, 99в; во ѹстѣ(х) премѹдраго ѡбрѧшетьсѧ блг(д)ть (εὑρεϑήσεται) Пч к. XIV, 48 об.; си мысль вражь˫а .е҃. и тако хоще(т) бытi то не обрѧщю(т). мл(с)тi б҃и˫а. аще не обрѧщеть(с) мысли свое˫а. ЗЦ к. XIV, 90а;

|| оказаться в наличии:

въ сѹботѹ же ти въ недѣлю сочива въкѹшахѹть. многашьды же и въ та д҃ни || не обрѣтъшюс˫а сочивѹ. зелиѥ съваривъше ѥдино и то ˫ад˫ахѹ. ЖФП XII, 35–36; аще и сливы обрѧщютьсѧ. съварѧть и ты… и почьрпають и тѣхъ ѹхѹ. УСт XII/XIII, 208; сему же чюду бывшю. възпиша всi лю(д)ѥ жидовьстии ѡбрѣтшиисѧ ту. СбЧуд XIV, 118г; И снидесѧ ко цр҃ви множьство много скверны˫а ѥго вѣры. хр(с)ть˫аномъ же ѥдинъ ѡбрѣте(с) (εὑρέϑη) ЖВИ XIV–XV, 97б; многажды хлѣбѹ не ѡбрѣстисѧ въ д҃невнѹю пищю. ПКП 1406, 128б.

3. Быть уличенным в чем-л.:

аще лi в коѥ времѧ ѡбрѧщють(с) лжюще. не достоить же ни въ ѥдинѹ приимати послѹхъ. ЗС 1280, 337в; Бл҃гоговѣини же презвютери и диѧкони аще обрѧщютсѧ о винѣ иже ѥсть ѡ имѣнии ложно свѣдетельствовавше. (εἰ εὑρεϑεῖεν) ΚΡ 1284, 232в; ˫Ако аще ѹкрадеть кто нѣкого ѿ сн҃въ из҃лвъ. и насиловавъ емѹ продасть ег(о). и аще ѡбрѧщетсѧ в томь. см҃ртью да ѹмреть. (εὑρεϑῇ) Там же, 259б; ѥмуже ты судиши обрѧщеть(с). проста чл҃вка ѹбивъ. ты же самогѡ х(с)а ѹбива˫а. МПр XIV, 60 об.; си˫а же бѣ˫аста брата д҃вовы преобидѣны˫а. оч҃а наслѣдь˫а. и ѹбо единъ обрѣтесѧ о ѹбииствѣ. ПНЧ XIV, 116б; аще ли обрѧщють(с) ˫ако жидовьствующе. да сѹть проклѧти ѿ х(с)а. Там же, 201б.

4. Стать, сделаться кем-л., чем-л., каким-л.; начать делать что-л.:

ни одиною же си орѹжьѥ погѹби. да не нагъ обрѧщешисѧ. и на брани побѣженъ бѹдеши. (εὑρεϑείς) Изб 1076, 240; аще кто ѡбрѧщеть(с). по нашеи заповѣди се творѧ. негодованиѥмь еп(с)пъ мѣста того. да извержеть(с). КН 1280, 545б; многы бывають вины въ нихъже мнить чл҃вкъ добрѣ творити. и обрѧщетсѧ пакость приѥмлѧ. ПНЧ 1296, 115 об.; и шьдъ исказити вѣрѹ. и ѡбрѣ||тесѧ и самъ проповѣдатель вѣрѣ. ПрЛ XIII, 72–73; и ре(ч) ѥдинъ д҃нь ѥсть въ всѣмь лѣ(т). и аще обрѧщетсѧ въ тъ д҃нь дѣла˫а об҃атеѥть. Пр 1383, 64в; Ап҃лмь ли тѧ именую, но и тѣхъ вѣрнѣе и крѣпчѣе ѡбрѣтесѧ. КТур XII сп. XIV, 34; прѡидемъ на свѡи сп҃съ д҃шьныи. да не осудимъсѧ. ѥгда обрѧщемъ(с) бесловеснагѡ i неѹченагѡ ѥства хуже. МПр XIV, 33; во всѧкои вещи мни себе невѣжю суща ѹчени˫а. и во всеи жизни своѥи обрѧщешисѧ мудръ. ПНЧ XIV, 185г; кто присныi дру(г) похвали(т). аще обрѧщюсѧ имыи что похвалы достоiно (ἐὰν εὑρεϑῶ) ГБ XIV, 177г; А некто любѧ самочинье речеть. Криво златоѹстово ѹчение или лживо. То самъ ложь ѡбрѧщетьсѧ предъ б҃мь СбСоф к. XIV, 11г; еже в малъ часъ насладимъ гортань свою и послѣдь же горьчае золчи обрѧщетсѧ. СбТр к. XIV, 18; да ѡчистишисѧ. да на исходѣ дш҃внѣмь. бес порока ѡбрѧщешисѧ. ЗЦ к. XIV, 9в; аще же и ѡболкъшесѧ не нази ѡбрѧщемсѧ. (εὑρεϑησόμεϑα) ЖВИ XIV–XV, 68б; нѣкотории же ѹкрадоша ѥдинъ хлѣбъ, ѡбрѣте(с) акы перьсть и горекъ. ПКП 1406, 175б; она же абиѥ обрѣтесѧ имущи въ чревѣ. ѿ ст҃го д҃ха. Πал 1406, 122а.

5. Быть приобретенным:

iли клѧтвою обрѣтшеѥсѧ имѣниѥ. и пришедшеѥ к нему. пре(д)ставити ѥму ѹ негѡ. МПр XIV, 181.

6. Быть созданным, изобретенным:

елиньскы˫а же таины ѿ бѣсовъ обрѣтошасѧ. и ѿ мыслии злы(х) сложены быша. (εὑρέϑησαν) ГБ XIV, 15а.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "обрѣстисѧ" в других словарях:

  • некънижьникъ — НЕКЪНИЖЬНИК|Ъ (6*), А с. Неграмотный, необразованный, неученый человек: и мъногы цр҃кви тако сѹть запѹстѣлы. ˫ако ни ѥдиного же ди˫акона. понѣ некънижьника имѣти обрѣстисѧ (ἀγρομματоν) КЕ XII, 133б; аще ли кто хромы˫а и слѣпыѧ приставлѧеть еже… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • неразличьнъ — (4*) пр. Безразличный; не делающий различий: Оно бо ми ѹбо смѣхъ ˫ави(с)˫а. ѥже молитисѧ комѹ. свиныхъ мѧсъ не ѣсти. ˫ако събодоби [в др. сп. съподоби] ѹчити ˫а. отъ ненаказаныхъ молитвъ. и обѣщании ѹдал˫атисѧ. прииманиѥ ѹбо неразличьно сѹще… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • нечеловѣчь — (3*) пр. Бесчеловечный, жестокий: Небрѣгъши рожденааго на пѹти. аще ѹбо могѹщи. съхранити прѣобидѣ. или покрыти грѣхъ отъмьщати. или всѧко звѣринъмь и нечл҃вчьмь помыслъмь приимъши. акы при ѹбииствѣ да осѹдитьсѧ. (ἀπανϑροπῳ) ΚΕ XII, 193б; ˫ако не …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • обладати — ОБЛАДА|ТИ (165), Ю, ѤТЬ гл. 1. Владеть чемл., иметь своей собственностью: дрѹзии же холди˫аны себѣ г҃лють. ини же сквьрньникы себѣ нарицѧють. си варъвельмъ и верьмъ обладають. (ἄρχουσι) КЕ XII, 253б; по пострижении же всѣмь имениемь его да… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • одинъ — (340) числ. 1.Один. Лѹче бо ѥ ‹о›динъ нежели тысѧшти. (εἷς) Изб 1076, 168 об.; ѡсмь дес˫ать поживъ лѣ(т) безъ ѡдиного. (ἑνὸς δέοντος) ЖФСт к. XII, 97; и дадѧ(т) имъ по одинои свѣщи. УСт к. XII, 274; въ голодьноѥ лѣто написахъ еуан҃глие. и ап(с)лъ …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • въмѣститисѧ — ВЪМѢ|СТИТИСѦ (43), ЩОУСѦ, СТИТЬСѦ гл. 1.Уместиться, поместиться; вселиться: преславьно велиѥ како въмѣстисѩ. въ ѹтробѹ твою богъ. Стих 1156–1163, 106; то же Мин XII (июль), 116 об.; [о Христе] вьсе въ нѥмь въмѣстивъшеѥсѩ б҃жьствьноѥ си˫аниѥ.… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • блюстисѧ — БЛЮ|СТИСѦ (117), ДОУСѦ, ДЕТЬСѦ гл. 1.Остерегаться, беречься: блюдiсѩ зълодѣ˫а зло бо съдѣваѥть. (πρόσεχε) Изб 1076, 148; ˫ако же ѥмоу облачащюс˫а въ одежю чистоу. простъ же сы оумъмь неже блюдыис˫а ѥ˫а. она же прилѣжьно зьрѩаше хот˫ащи истѣѥ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • божии — (божии5000) пр. к богъ. При конкр. с.: самъ себе чьте||ть видѩ плъть свою жилиште б҃жиѥ соуште. (ϑεοῦ) Изб 1076, 120 120 об.; законъ бо рече древьнии. иже пьрстъмь б҃жиѥмь напинъ [вм. написанъ] бы(с) ˫аснѣ. (Θεοῦ) ЖФСт XII, 104; ѥще б҃жию роукѫ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • власть — ВЛАСТ|Ь (918), И с. 1.Область, княжество, государство: изѩславоу же кънѩзоу тогда прѣдрьжѩщоу обѣ власти. и оц҃а своего ˫арослава. и брата своего володимира. ЕвОстр 1056 1057, 294в (запись); Бра(т) и сълоужьбьника нашего иѡана купрьскааго острова …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • мьгла — МЬГЛ|А (37), Ы с. Мгла, туман: Азъ [премудрость] из ѹстъ вышьнѧаго изидохъ. и ˫ако же мьгла покрыхъ землѫ (ὁμίχλη) Изб 1076, 81 об.; без ѹма мѧтетьсѧ всѧкъ чл҃вкъ живыи... и ˫ако огнь изгараѥть. и ˫ако мьгла възноситьсѧ (νέφος) СбТр XII/XIII, 11; …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»